| Puta mundo injusto!

- - 22/08/15

Puta mundo injusto cara
Queria ter uma professora dessas sashuashuashuashuashu